طنز

باید امیدوار بود، محمد خان هم تقبیح کرد

می‌گویند اسطوره و شخصیت تاثیرگذار او در سیاست، انجینر محمد خان است. مکرون سیاستمدار نرم اروپا، همیشه از محمدخان الگو برداری می‌کرده، آن‌هم به دلیل نرم بودن و سیاست بسیار مهین و سکوت سنگین محمد خان در رابطه با مسائل کشور

ادامه مطلب

وضعیت چطور اس؟

غنی: می‌گفتند که فردا پرواز می‌کنین طرف ما. از کدام مسیر می‌آیین؟
دوستم: باز می‌آیم بخیر. تو و اتمر اوقه روی نماندین که حالی مسیر پرواز خوده هم بره تان بگم
غنی: جنرال صیب، هر روز ده نشست کابینه که چوکی تو ره خالی می‌بینم خیلی متاسف می‌شوم. خدا خانه ظالم ره خراب کنه…

ادامه مطلب