شیخ یوسف القرضاوي د نړۍ له مسلمانانو غوښتي چې د فلسطین قضیه خپله قضیه وګڼي، نه دا چې د فلسطینیانو د قضیې په شکل ورته وګوري.