آخرین اخبارافغانستانحقوق بشرخبر های مهمسیاست

ارائه طرح کمیته مصئونیت خبرنگاران مرتبط به آزادی بیان در روند مصالحه

کمیته مصئونیت خبرنگاران طرحی را به منظور حفظ ارزش آزادی بیان در روند مصالحه با طالبان مطرح و به رسانه‌های ارائه کرده است.

کمیته مصئونیت خبرنگاران طرحی را به منظور حفظ ارزش آزادی بیان در روند مصالحه با طالبان مطرح و به رسانه‌های ارائه کرده است.
به گزارش خبرگزاری دید، نجیب شریفی رییس این کمیته می‌گوید: یگانه هدف این طرح حمایت و حفاظت از آزادی رسانه‌ها به حیث یک ارزش غیر سیاسی و یکی از عمده‌ترین دستاوردهای دو دهه گذشته است.
آقای شریفی، حفظ آزادی رسانه‌ها مندرج قانون اساسی وقوانین رسانه‌ای، تعهد طرف‌های مصالحه مبنی بر احترام و رعایت آزادی رسانه‌ها، حمایت جامعۀ جهانی در خصوص حفظ دستاوردهای مرتبط به آزادی بیان و ارائه یک راهکار مشخص جهت حمایت از آزادی بیان در روند مصالحه را از اهداف اساسی این طرح به منظور حمایت از آزادی بیان در روند مصالحه با طالبان عنوان کرد.
او افزود که در این طرح پیشنهادهای مشخصی در پروسه مصالحه وجود دارد و در سه مرحله تقسیم بندی شده است که مراحل پیش از مصالحه، جریان مصالحه و پسا مصالحه را در بر می‌گیرد.
رییس کمیته مصئونیت خبرنگاران گفت: ایجاد کمیتۀ حراست از آزادی رسانه‌ها در روند مصالحه، تعیین موضوعات گفت‌وگو در خصوص آزادی بیان و رسانه‌ها، بهبود وضعیت آزادی بیان و رسانه‌ها در کشور و حمایت مالی و تخنیکی جامعه جهانی از رسانه‌ها؛ مسایلی است که در مرحله پیشا مصالحه، پیشنهاد گردیده است.
او گفت در مرحله همگام مصالحه که سر نوشت آزادی بیان و رسانه‌ها را تعیین می‌کند نقش جامعه جهانی، نقش اعضای هیئت مذاکره، نقش جامعه رسانه‌ای، نقش دولت ونقش احزاب سیاسی در نظر گرفته خواهد شد و در مرحله پسا مصالحه موضوعات تداوم حمایت سیاسی، مالی و تخنیکی از رسانه‌ها، اتحاد جامعۀ رسانه‌ای و بسترسازی برای آزادی بیان، مطرح گردیده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا