آخرین اخباراسلایدشوافغانستانحکومتسیاست

برگزاری نشست رهبری حکومت؛

بحث روی آتش‌سوزی گمرک اسلام‌قلعه و سیستم تادیه معاشات از طریق تیلفون

در نشست رهبری حکومت روی چگونگی آتش‌سوزی در گمرک اسلام‌قلعه و ایجاد سیستم جدید تادیه معاشات کارمندان دولتی از طریق تیلفون بحث شد.

به نقل از ارگ، در این جلسه ابتدا اجمل احمدی سرپرست بانک مرکزی صحبت کرده، گفت که کار روی تادیات الکترونیکی کوچک و بزرگ ۹۰ در صد تکمیل شده است، تمام بانک های دولتی و خصوصی، وزارت مالیه و در حدود چهار هزار مارکیت و دکان به این سیستم وصل شده‌اند و شرکت‌ها و سایر ادارات باقی مانده در دو ربع دیگر وصل خواهند شد.
اجمل احمدی گفت که در آِینده نزدیک، تادیات معاشات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از طریق این سیستم نیز اجرا می‌گردد و تادیات الکترونکی، جای پول فزیکی را خواهد گرفت.
رییس جمهور غنی ایجاد این سیستم را از سوی بانک مرکزی مورد ستایش قرار داد و آن را گام مهم در راستای مبارزه علیه فساد عنوان کرده، گفت: تمام کسانی که در ایجاد این سیستم تلاش کردند، تقدیر خواهند شد.
رییس جمهور غنی گفت که وزارت مالیه با سیستم مدیریت اطلاعات مالی(AFMS) وصل گردد و وزارت مالیه، اداره ملی احصائیه و معلومات و بانک مرکزی ، جدول زمانی را در این خصوص به جلسه آینده کابینه ارائه نمایند و همچنان ریاست عمومی اداره امور و رادیو تلویزیون ملی در رابطه به سیستم تادیات الکترونیک به مردم اطلاع رسانی نمایند.
در بخش دوم این جلسه، مسئولان وزارت‌های مالیه و صنعت و تجارت، گزارش شان را در رابطه به خسارات ناشی از آتش‌سوزی اخیر در گمرک اسلام‌قلعه و پیشنهادات مشخص خویش را در این خصوص ارائه کرده، گفتند که در مورد چگونگی وقوع رویداد متذکره تحقیقات بیشتر صورت گیرد و خسارات وارده تثبیت گردد و همچنان به منظور بازسازی تاسیسات، اقدامات عاجل روی دست گرفته شود.
مسئولان وزارت صنعت و تجارت، طرح خویش را در مورد بازسازی گمرک اسلام‌قلعه ارائه کرده، گفتند که این گمرک باید بندر سرحدی گردد و همچنان گمرک جدید در مناطق سرحدی ولسوالی زنده جان ویا هم انجیل در نظر گرفته شود.
در همین حال، رییس جمهور غنی افزود که هیئتی تحت نظر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در مورد رویداد متذکره بررسی و تحقیق همه جانبه نماید و یافته‌های خویش را با مقام عالی ریاست جمهوری شریک سازد.
رییس جمهور گفت که برای فعلاً حساب اعانه و وجه خاص ایجاد گردد تا به خاطر جبران خساره و تدارک اطفاییه برای گمرک اسلام قلعه، اقدامات صورت گیرد و همچنان شرایط امنیتی و امکانات برای ایجاد گمرک جدید در ولسوالی زنده جان و یا ولسوالی انجیل، مورد بررسی قرار گیرد.
رییس جمهور گفت که وزارت مالیه و بانک مرکزی طرح خویش را به خاطر بیمه سکتور خصوصی، ارائه نمایند.
رییس جمهور محمد اشرف غنی در اخیر سخنانش بر استفاده از سیستم الکترونیکی تادیات در گمرکات تاکید کرده، گفت که پس از بررسی گمرکات کشور که تحت ریاست معاون اول ریاست جمهوری انجام می شود، برای معیاری سازی تاسیسات گمرکات و جلوگیری از رویدادهای مشابه، اقدامات عاجل روی دست گرفته خواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا