آخرین اخبار

اعلان کاریابی

خبرگزاری دید برای پیشبرد امور تخنیکی، اداری و مالی و گزارشگری خویش به سه نفر کارمند با مشخصات زیر نیاز دارد.

خبرنگار و نویسنده: خبرگزاری دید در نظر دارد که برای پوشش مسایل داغ خبری، تهیه گزارش‌های تولیدی و مطالب تحلیلی به یک خبرنگار حرفه‌ای نیاز دارد.

مشخصات و شرایط: فارغ رشته خبرنگاری، داشتن تجربه کاری در تهیه و تولید خبر و گزارش، داشتن توانایی در نوشتن مطالب تحیلی و سیاسی.
مسئول شبکه‌های اجتماعی: در نظر است که برای پیشبرد امور شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی خبرگزاری دید، یک نفر متخصص استخدام گردد.
مشخصات و شرایط: داشتن تخصص در حوزه شبکه‌های اجتماعی، توانایی مانیتورنگ فضای مجازی، داشتن توانایی ایجاد تعامل در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی.
مسئول مالی و اداری: در نظر است که برای پیشبرد امور مالی و اداری خبرگزاری دید، کارمند استخدام شود.
شرایط و مشخصات: داشتن توانایی در محاسبه و امور مالی، داشتن تجربه در امور اداری، گزارش دهی مالی و اداری و ساختن دیتابیس مالی.
اشخاص و افراد واجد شرایط می‌توانند خلص سوانح خویش به ایمیل آدرس خبرگزاری دید ارسال نموده یا به شماره مبایل زیر به تماس شوند:
شماره تماس:۰۷۹۰۷۲۳۰۳۰
ایمیل آدرس: info@didpress.com

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا