آخرین اخباراجتماعافغانستان

عالمی بلخی:

در سال ۹۸ بیش از ۵۰۰هزار مهاجر به کشور برگشته است

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در برنامه سالانه «پاسخ دهی دولت به ملت» می‌گوید که در سال ۱۳۹۸ خورشیدی بش از ۵۰۰ هزار مهاجر به کشور برگشته است.

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در برنامه سالانه «پاسخ دهی دولت به ملت» می‌گوید که در سال ۱۳۹۸ خورشیدی بش از ۵۰۰ هزار مهاجر به کشور برگشته است.
به گزارش خبرگزاری دید، سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان امروز یکشنبه(۱۸حوت) گفت: عودت مهاجرین از اولویت کاری دولت است و به همین منظور در سال مالی ۱۳۹۸ زمینه برگشت بیش از ۵۰۰ هزار عودت کننده به کشور مساعد گردیده است.
رسیدگی به وضعیت مهاجرین و پناهندگان در کشورهای میزبان؛ تقویت روند عودت داوطلبانه و پایدار پناهندگان و مهاجرین؛ تسهیل روند ادغام مجدد عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی؛ رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی؛ ارایه خدمات مؤثر حقوقی و اجتماعی به پناهندگان، مهاجرین، عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی، از اهداف استراتژیک وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان است.
این وزارت مجموعاً به تعداد ۳۸ فعالیت عمده را برای سال مالی ۱۳۹۸ پلان نموده بود که از جملۀ آن ۲۷ فعالیت تکمیل شده، ۱۰ فعالیت دیگر در حال اجرا قرار دارد و ۱ فعالیت معطل شده است.
اوگفت شمار مجموعی باز گشت کنندگان داوطلب و اجباری از ایران، پاکستان، کشورهای اروپایی وسایر کشور ها به وطن، به ۵۴۸.۶۰۷ نفر می رسد.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طی سال مالی ۱۳۹۸ بیش از ۲۳۰هزار نفر بیجاشده داخلی را تحت حمایت از خدمات صحی با کیفیت قرار داده است و این امر باعث گردیده تا بخشی از مشکلات صحی بیجاشدگان داخلی مرفوع گردد.
در طول سال مالی ۱۳۹۸ به تعداد ۷۲۱۱۸۲ تن از تمامی نقاط افغانستان به نقاط امن بیجاشده اند. بر اساس پالیسی ملی بیجاشدگان زمینه استقرار و ادغام بیجاشدگان برای ۶۳۳۴۹ فامیل بیجاشده داخلی به محلات اصلی شان فراهم گردید که به تعداد ۷۲۱۹ فامیل آن از بودجه اختیاری این وزارت و به تعداد ۵۶۰۷۰ فامیل آن به طور خود انگیخته به محلات اصلی شان برگشت نموده‌اند.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در طول سال مالی ۱۳۹۸ برای ۱۱۶۶۵۷ فامیل بیجاشده داخلی مساعدت‌های بشری نموده که این امر موجب رسیدگی به مشکلات و نیازمندی های فامیل های بیجاشده گردیده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا