آخرین اخبارافغانستانحقوق بشرزنانسیاست

مجمع رهبران زن:

دولت مشروع افغانستان بر اساس روند پذیرفته شده بین‌المللی انتخاب گردد

خبرگزاری دید: مجمع رهبران زن افغانستان در دومین نشست خود در بروکسل در رابطه به اوضاع افغانستان تبادل نظر کرده و از جامعه جهانی خواسته سفرهای خارجی مقامات طا-لبان را ممنوع کند.

دولت مشروع افغانستان بر اساس روند پذیرفته شده بینالمللی انتخاب گردد

۶۰ زن افغان در دومین نشست مجمع رهبران زن افغانستان که روز گذشته در بروکسل دایر شد، اشتراک کرده و در باره‌ راههای شامل شدن زنان افغانستان در گفتوگوها پیرامون آینده کشور تبادل نظر کردند.
شرکت کنندگان این نشست که متشکل از اقشار مختلف زنان هستند، در باره وضعیت اجتماعی-اقتصادی افغانستان و محدودیتهای تازه بر زنان صحبت کردند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری مردم افغانستان نیز در باره سفرش به افغانستان و ارزیابیهای اولیه در این رابطه به اعضای مجمع زنان معلومات داد.
اشتراک کنندگان نگرانیهای جدی را در مورد وضعیت افغانستان به ویژه در موارد زیر مطرح کردند:
حکومتداری: عدم شمولیت در فرآیندهای حکومتی و سیاسی، انتصاب افراد غیر متخصص در پستهای رهبری و فنی.
حقوق بشر: ترور مقامات دولت قبلی به ویژه اعضای نیروهای امنیت ملی، نسل کشی اقلیتهای قومی و نقض معیارهای پذیرفته شده بینالمللی از جمله قطع نامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه ۲۵۱۳ شورای امنیت در مورد تصرف قدرت توسط طا-لبان.
حقوق زنان: نابودی ساختارمند زنان و دختران به عنوان اعضای فعال جامعه مانند تعطیلی مکاتب دخترانه، ممنوعیت زنان از مشاغل دولتی، اعمال محدودیتهای حجاب و محرم از جمله محرومیت سیستماتیک از حقوق انسانی.
وضعیت اقتصادی و بشردوستانه: افزایش شمار افغانهایی که از سوءتغذیه، فقر، بدترشدن وضعیت نظام بانکی، کاهش تجارت و نرخ بالای بیکاری در کشور.
این مجمع موارد زیر را توصیه کرد:
طا-لبان باید ۲۴ فرمانی را که ناقض حقوق بشر، آزادی رسانهها و به ویژه حقوق زنان از قبیل تحصیل، اشتغال زنان و نقش تصمیمگیری آن ها در عرصه های سیاسی و توسعه است، لغو یا بازبینی کنند.
زنان بر اهمیت گفتوگو و مشارکت همه مردم افغانستان، چه در داخل و خارج توافق کردند که از طرق مختلف در مورد تمام روند‌های سیاسی با همه بازیگران محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط دخیل باشد و مدل‌های مختلف را در این زمینه بررسی کردند. گفت‌وگویی که به زنان افغانستان اجازه می‌دهد تا در آینده کشور تأثیر بگذارند و نقش معناداری را ایفا کنند.
سفرهای بینالمللی طا-لبان باید از سوی جامعه جهانی ممنوع شود، زیرا طا-لبان به شرایط توافقات قبلی خود عمل نکردهاند در حالی که آنها حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و آزادی رسانهها را نقض کردهاند.
بر اساس قطعنامه ۲۵۱۳ شورای امنیت سازمان ملل، طا-لبان مرجع قانونی نیست. باید یک دولت قانونی و مشروع وجود داشته باشد که از سوی مردم افغانستان بر اساس یک روند برابر واقعی و بینالمللی انتخاب شده باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا