آخرین اخبارافغانستانسیاست

همایون قیومی یک مکتوب اداری را درست نخوانده

آقای قيومی با وجود داشتن ضريب هوشی IQ بلندتر نسبت به ریيس جمهور و ساير ارگ‌نشينان، اما تا امروز حتی يک مكتوب اداری را درست نخوانده و از روش مديريتی و ظرافت‌های نظام اداری كشور بی‌خبر است. او از ترس مسئوليت‌های بعدی، خود را پشت سر ریيس دفتری كم سواد پنهان می‌كند.


آقای قيومی با وجود داشتن ضريب هوشی IQ بلندتر نسبت به ریيس جمهور و ساير ارگ‌نشينان، اما تا امروز حتی يک مكتوب اداری را درست نخوانده و از روش مديريتی و ظرافت‌های نظام اداری كشور بی‌خبر است. او از ترس مسئوليت‌های بعدی، خود را پشت سر ریيس دفتری كم سواد پنهان می‌كند.
اولاً وی به دليل بی‌خبری از لايحه وظایفی كه برايش منحيث متصدی وزارت ماليه در قوانين و مقررات مختلف (از جمله قانون مالی و مصارف عامه، تداركات، تصدی‌ها، قوانين خدمات ملكی و …) تسجيل گرديده و نيز گريز از مسئوليت‌پذيری در برابر قوانين، چنين مكتوبی را امضاء كرده است كه خود نوعی تخطی قانونی به شمار می‌رود.
چرا كه هيچ مسئول دولت اجازه ندارد تا صلاحيت‌های خود را كلاً يا قسماً به مادون كه فاقد صلاحيت قانونی باشد انتقال دهد، مگر در موارد خاص و پس از طی مراحل تشريفات قانونی.
ثانياً زمانی كه وزير مكتوب را امضا نكند مسلماً كه از برنامه‌ها و اجراآتی كه در مكتوب آمده بی‌خبر می‌ماند.
ثالثاً بی‌باوری به معیينان كه هر كدام آن‌ها صلاحيت‌های قانونی دارند، از بين بردن شيرازه اداره است.
صفت‌الله رحيمی ریيس دفتر موازی با وزير و معيینان و بدون مسئوليت و در عمل با صلاحيت فراقانونی مكاتيب را امضاء مي‌كند يا واضح بگويم به مسئولين ساير ادارات و وزراء هدايت مي‌دهد.
آيا آقای قيومی سطح فهم و درک دو نفر وردكی (صفت‌الله رحيمی و نجيب وردک) را با هم قياس كرده نمی‌تواند؟
چه چيزی در وجود صفت‌الله رحيمی هست كه در وجود نجيب وردک معیين گمركات و عوايد نيست؟
در اخير، از اين كه آقای محمد اشرف غنی تنها به حلقه كوچک شامل چند هم صنفی‌اش و چند نفر انگشت شمار ديگر اعتماد می‌كند، ولی به ساير استعدادها و نيروهای جامعه بی‌باور است و حتی آن‌ها را تحقير می‌كند، سخت متاسف هستم.
و از اين كه مافيای به جا مانده از اكليل حكيمی هنوز هم در وزارت ماليه مقتدر است، نشان دهنده آن است كه آقای قيومی پايش را در جای پای حكيمی گذاشته و حتی با تلاش‌های آقای نجيب وردک، باز هم هيچ اميدی برای بازگرداندن عوايد حيف و ميل شده از زمان آقای اكليل حكيمی (نه در بخش مخابرات و نه در بخش گمركات و نه هيچ سكتور ديگری) وجود ندارد.
اين حلقه كوچک كه مورد حمايت ارگ قرار دارد، تا امروز باعث ويرانی و تباهی كشور بوده است.
از صفحه فیسبوک عبدالرازق وحيدی وزير سابق مخابرات

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا