فرهنگ و دانش

زنانه بودن رتبه‌ها و مقام‌های رسمی و دولتی خانم‌ها!


اسم‌ها و صفت‌ها در زبان فارسی دری مؤنث و مذکر ندارند؛ اما در افغانستان بی‌توجه به موضوع فوق، برای خانم‌هایی که رتبه رسمی و دولتی دارند، از مؤنث آن سمت‌ها استفاده می‌کنند.
مانند:
رییس ← رییسه
وکیل ← وکیله
مدیر ← مدیره
معلم ← معلمه
دکتور/ داکتر ← دکتورس
اگر قرار باشد خانمی در یک اداره مدیر باشد و او را مدیره و اگر رییس باشد او را رییسه خطاب کنیم، باید خانمی را که قاضی است او را هم «قاضیه» خطاب کنیم و همین‌گونه، سارنوال را «سارنواله»، والی را «والیه»، وزیر را «وزیره» و اگر خانمی «وکیله» نام داشت و در شورای ملی هم وکیل منتخب مردم بود؛ او را «وکیله وکیله» صدابزنیم؟ سال بعد که به مکه مکرمه مشرف شد، او را «حاجیه وکیله وکیله!» بنامیم؟
سرانجام، اگر روزی و روزگاری، او در انتخابات آزاد،‌ از سوی مردم رای آورد و برنده شد و به مقام ریاست‌ جمهوری رسید، او را «حاجیه وکیله، رییسه جمهوره منتخبه مردم افغانستان» خطاب کنیم…؟ در این صورت، عنوان‌های مضحک و خنده‌داری خواهیم داشت. پس بهتر است از به کار بردن مؤنث رتبه‌های بالا خودداری شود؛ اما واژه‌هایی مانند والده و محترمه و تمام اسم‌های خاص مربوط به خانم‌ها به همان شکل درست است.
پس بیایید درست بگوییم و درست بنویسیم!
داکتر فضایلی- خبرگزاری دید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا