آخرین اخباراسلایدشوافغانستانخبر های مهمسیاست

رییس جمهور غنی برای اصلاحات در وزارت مالیه فرمان داد

رییس جمهور اشرف غنی در فرمانی تازه به وزارت مالیه دستور داده است که برای بهبود مدیریت امور مالی و بودجه و موثریت ساختار تشکیلاتی این وزارت اصلاحاتی را اعمال کند.

رییس جمهور اشرف غنی در فرمانی تازه به وزارت مالیه دستور داده است که برای بهبود مدیریت امور مالی و بودجه و موثریت ساختار تشکیلاتی این وزارت اصلاحاتی را اعمال کند.


به گزارش خبرگزاری دید، رییس جمهور غنی به تازگی در فرمانی، وزارت مالیه را مکلف ساخته که برای بهبود امور مالی اصلاحاتی را در ساختار این وزارت اعمال نماید.
در این فرمان به ایجاد اداره عواید، اداره گمرکات و اداره خزاین و بودجه در چارت تشکیلاتی وزارت مالیه تاکید شده است.
در فرمان آمده که ادارات متذکره به صورت مستقل کار کرده و از طریق اداره امور ریاست جمهور به رییس جمهور گزارش می‌دهند.
متن کامل فرمان:
فرمان رییس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد بهبود مدیریت امور مالی و بودجه و موثریت ساختار تشکیلاتی وزارت مالیه
به تأسی از احکام ماده پنجاهم و ماده ۱۴۲ قانون اساسی افغانستان، در راستای بهبود مدیریت امور مالی و بودجه و موثریت ساختار تشکیلاتی وزارت مالیه، مراتب آتی را جهت تامین هرچی بیشتر شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری حکومت در قبال مردم، شواری ملی ج. ا. ا و تعهدات بین‌المللی منظور می‌نمایم:
ایجاد و نحوه اجراآت ادارات جدید
ماده اول:
۱: به منظور مدیریت موثر و شفافیت در امور مالی و بودجوی، «اداره عواید»، «اداره گمرکات» و « اداره خزاین و بودجه» براساس چارت تشکیلاتی منضمه این فرمان، تحت چتر وزارت مالیه ایجاد گردد.
۲: ادارات مندرج فقره (۱) این ماده در اجراآت خویش مستقل بوده و از مجرای ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، گزارش‌ده می‌باشند.
۳: وزارت مالیه مکلف به فراهم آوری تسهیلات و خدمات ( مالی، منابع بشری، تدارکاتی، ارتباطی و ..) برای ادارات مندرج فقره ۱ این ماده می‌باشد.
طی مراحل ساختار تشکیلاتی
ماده دوم:
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی موظف است با در نظر داشت نیاز سنجی‌های لازم به منظور برنامه محور شدن مصرف و مدیریت سالم بودجه، در هماهنگی با ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری تفصیل ساختار تشکیلات جدید وزارت مالیه را با توجه به چارت تشکیلات منضمه این فرمان، طی مدت ده روز حسب اصول و قواعد مربوطه تنظیم و نهایی نموده، از مجرای ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری جهت منظوری طی مراحل نماید.
استخدام کارکنان
ماده سوم:
به منظور حفظ مصئونیت شغلی آنعده از کارکنان خدمات ملکی وزارت مالیه که بالاثر اصلاحات ساختار تشکیلاتی مندرج این فرمان، در وضعیت انتظار با مزد ( معاش) قرار خواهند گرفت، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی زمینه استخدام شان را در بست‌های کمبود آن وزارت و در صورت عدم موجودیت بست در سایر ادارات دارای بست کمبود، طبق احکام قانون فراهم نماید.
تعدیل اسناد تقنینی
ماده چهارم:
وزارت عدلیه مکلف است در صورت ایجاب و در هماهنگی با ادارات ذیربط، طرح تعدیل اسناد تقنینی مرتبط به این فرمان را ترتیب و در اسرع وقت طی مراحل نماید.
گزارش‌دهی
ماده پنچم:
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، وزارت مالیه و وزارت عدلیه مکلف اند در هماهنگی و تفاهم، گزارش توحیدی خویش را از تطبیق احکام این فرمان طی مدت دو ماه به ریاست جمهوری ارسال نمایند.
محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا