آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

سیگار از احتمال کاهش چهار میلیارد دالری تولید ناخالص داخلی افغانستان خبر داد

خبرگزاری دید: سیگار یا بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان گفته است که به دنبال سقوط نظام جمهوری و استقرار دوباره طا-لبان، احتمالاً تولید ناخالص داخلی افغانستان چهار میلیارد دالر کاهش یابد.

سیگار
این گزارش به تخمین مدل سازی برنامه توسعه سازمان ملل متحد استناد شده است UNDP برنامه توسعه سازمان ملل تخمین زده است که تولید ناخالص داخلی اسمی افغانستان ممکن است از ۲۰ میلیارد دالر که در سال ۲۰۲۰ بود، به ۱۶ میلیارد دالر کاهش یابد.
این برنامه هم‌چنان هشدار داده است که اگر اصلاحات فوری انجام نشود و ممانعت زنان از اشتغال ادامه یابد، رشد اقتصادی افغانستان بین سه تا پنج درصد کاهش یابد.
طبق گزارش سیگار، اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۱ دچار انقباض شدید شد و برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) و صندوق بین‌المللی پول کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تولید ناخالص داخلی را تخمین زدند.
برآورد شده است که درآمد سرانه سالانه از ۶۵۰ دالر در سال ۲۰۱۲ به ۵۰۰ دالر در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۲ به ۳۵۰ دالر کاهش یابد.
گفتنی است که کاهش درآمد سرانه و نیز ارزش تولید ناخالص کشور در دوران حکومت پیشین آغاز شده بود. در سال ۱۳۹۷ اداره ملی احصاییه و معلومات از کاهش یک میلیارد دالری در ارزش تولید ناخالص داخلی خبر داده بود.
براساس تخمین برنامه توسعه سازمان ملل، بیکاری مردان در افغانستان ممکن است از ۱۵.۲ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۲۹ درصد تا سال ۲۰۲۲ تقریباً دو برابر شود.
بدترین سناریو در این مورد از سوی بانک توسعه آسیایی مدل‌سازی شده است. در این صورت بیکاری می‌تواند تا ۴۰ درصد و مصرف‌ خانواده‌ها تا ۴۴ درصد کاهش یابد.
در گزارش سیگار گفته شده است که کاهش ارزش افغانی در برابر دالر نیز بر اقتصاد افغانستان و توانایی‌ خانواده‌ها برای خرید مواد غدایی و اقلام ضروری تاثیر گذاشته است.
از جانب دیگر، سیگار می‌گوید که افزون بر افزایش فشار بر ذخایر نقدی محدود افغانستان، کابل توانایی چاپ پول را نیز ندارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا