آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

شغل بد مديريت توطئه

با همه‌كس از سودای ریاستش می‌گفت و ریا هم نمی‌كرد. روی خیلی از اصولش برای حصول این محصول پا نهاد و بالاخره با هر ترتیبی كه بود این ردای بدنام را بر دوش انداخت، اما چه چیزی این وظیفه را این‌قدر تلخ و گوارا ساخته كه برای یك دوره دیگر هم این جام شوكران را می‌خواهد بنوشد؟

سيد رضا محمدي
بدترین شغل عالم، حاكم افغانستان آقای رییس‌جمهور غنی، برای چندمین بار رياست جمهوری افغانستان را بدترین شغل عالم نامیدند. برای من كه هم دو دوره در ارگ رياست جمهوری كار كرده‌ام و هم دوستی نزدیكی با جناب ایشان داشته‌ام، این مسئله قابل درك است. بخصوص این روزها كه چند كتاب معدود تاریخی درباره گذشته این سرزمین و حافظه ارگ شاهی‌اش را می‌خوانم، نكته‌های دیگری هم دارد.
ریيس‌جمهوری افغانستان، آرزویی بود كه آقای غنی مدت‌ها آن را در سر داشت. سال‌ها قبل از انتخابات به لندن آمد و گروهی از ما را كه سری پرشور داشتیم به ساختن شبكه جوانان لایق، تشویق كرد. با همه‌كس از سودای ریاستش می‌گفت و ریا هم نمی‌كرد. روی خیلی از اصولش برای حصول این محصول پا نهاد و بالاخره با هر ترتیبی كه بود این ردای بدنام را بر دوش انداخت، اما چه چیزی این وظیفه را این‌قدر تلخ و گوارا ساخته كه برای یك دوره دیگر هم این جام شوكران را می‌خواهد بنوشد؟
علت‌های شوكرانگی این شغل معلوم است. از طرفی هیچ‌كس، هیچ وقت ولو با همه آرا هم این قبا را پوشیده باشی تو را مستحق نمی‌داند. همیشه امواجی از ناسزاها و نفرین‌ها و بدواها ترا احاطه می‌كند، اما با این حال، خود او نیز در بخشی ازین شوكرانگی بی‌گناه نیست. ارگ، ساختمانی با دیوارهایی بسیار بلندست و هر حاكمی كه داخلش شده، بر بلندی این دیوارها و ازدیاد حصارش افزوده است. آقای غنی شاید بیشتر از بقیه درین مهم همت ورزیده اما هرچه بلندی و دوری این حصارها بیشتر شده، فاصله ارگ از مردم هم بیشتر شده است. از طرف دیگر، این انزوای دیجور، ارگ را به قلعه‌ای جدا از خلق و خانه توطیه بدل كرده است. به طور روانشناسانه هم این گزاره طبیعی است. دیوارهای بیشتر ساكنین ارگ را بیشتر به جان هم انداخته است، و البته این جنگ هیچ وقت به این شدت نبوده است.
متاسفانه به دلایل امنیتی و اخلاق حرفه‌ای من نمی‌توانم بسیاری ازین جنگ‌ها و جزییات‌شان را تشریح كنم، اما به طور خلاصه جنگ آقای اتمر و هم‌پیمانانش با اكرم اخپلواك و هم پیمانه‌هایش و سلام رحیمی و قوم و خویش‌اش، ظاهر قدیر و هم سلاله‌ها، وردك خیلی‌ها، استانكزی گراها، امرالله صالح و شركا بخشی ازین جنجال است. ارگ، گاهی با ساختن دشمنان فرضی همه این‌ها را متحد می‌كند.
…ادامه دارد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا