آخرین اخباراجتماعافغانستانحکومت

فرمان ۹ ماده‌ای رییس جمهور غنی در مورد سرسبزی: ۲۰ حوت روز ملی نهال‌نشانی است

برای سرسبزی، توجه به جنگلات و ترویج فرهنگ نهال‌نشانی رییس جمهور اشرف غنی فرمانی را در ۹ ماده صادر کرده و نهادهای دولتی ذیربط را ملزم به تطبیق آن کرده است.

برای سرسبزی، توجه به جنگلات و ترویج فرهنگ نهال‌نشانی رییس جمهور اشرف غنی فرمانی را در ۹ ماده صادر کرده و نهادهای دولتی ذیربط را ملزم به تطبیق آن کرده است.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان با رعایت مادۀ پانزدهم قانون اساسی، به منظور توسعۀ ساحات سبز، ترویج روش‌های جدید نهال‌شانی و جنگل کاری، با درنظرداشت اهمیت درختان و جنگلات در بهبود محیط زیست و کاهش آلودگی هوا، حکم ۹ ماده‌ای را در خصوص نهال شانی صادر نمود.
بر مبنای ماده اول این حکم، روز ۲۰ ماه حوت به عنوان روز ملی نهال شانی برگزار می‌گردد.
بر اساس ماده دوم، بند اول این حکم مسئولین وزارت‌ها و ادارات دولتی در مرکز و ولایات موظف‌اند تا در هماهنگی با ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست و شاروالی مربوطه، کمپاین نهال‌شانی را در ۲۰ حوت با غرس نهال، همه ساله رسماْ آغاز نمایند.
بر مبنای بند دوم همین ماده، مسئولین وزارت‌ها و ادارات دولتی موظف‌اند تا در هماهنگی با ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست، برنامۀ نهال‌شانی را در ماه‌های حوت و حمل با توجه به شرایط اقلیمی ولایات، تنظیم نمایند.
بر اساس ماده سوم، بند اول حکم رییس جمهور، وزارت‌ها و ادارات دولتی، مؤسسات تعلیمی و تحصیلی دولتی اعم از ملکی و نظامی در مرکز و ولایات مکلف‌اند تا لیست تعداد کارمندان، متعلمین دورۀ ثانوی و محصلین مربوطه را به وزارت زراعت و مالداری به منظور توزیع نهال‌ها رسماً ارسال نمایند.
بر اساس مادۀ سوم، بند دوم حکم مذکور، وزارت زراعت و مالداری موظف است که برای کارکنان دولت، متعلمین دورۀ ثانوی و محصلین مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی در فصل نهال‌شانی، نهال مورد نیاز را فراهم نماید و همچنان در بند سوم این ماده، وزارت زراعت و مالداری مکلف شده است تا طرزالعملی را به منظور تسریع روند توزیع نهال در مرکز و ولایات ترتیب نماید.
به همین ترتیب بر اساس مادۀ چهارم، بند اول حکم رییس جمهور به منظور انسجام و هماهنگی برنامه ملی نهال‌شانی، معرفی روش‌های جدید نهال‌شانی و جنگل کاری، تدوین طرح‌ها، تطبیق پلان‌ها و آگاهی عامه، کمیته هماهنگی تحت ریاست رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست که در ترکیب آن معینان وزارت‌های زراعت و مالداری، شهرسازی و اراضی، احیا و انکشاف دهات، اداره ارگان‌های محلی و شاروال(شهردار) مربوط ایجاد گردد.
بر اساس بند دوم ماده متذکره، کمیته هماهنگی می‌تواند حسب ضرورت، نمایندگان با‌صلاحیت سایر وزارت‌ها و ادارات دولتی، سکتور خصوصی و جامعه مدنی را در جلسات مربوطه دعوت نماید.
بر اساس ماده پنجم، بند اول این حکم، وزارت زراعت و مالداری و شاروالی‌های مربوط در همکاری با کمیته هماهنگی مؤظف به تعیین ساحات، شناسایی خاک و تثبیت نوع نهال‌ها می‌باشد و برمبنای بند دوم همین ماده، کمیته هماهنگی مکلف است که روش‌های جدید نهال‌شانی، جنگل کاری و استفاده از تکنالوژی در پروسه نهال‌شانی را شناسایی، معرفی و در کشور ترویج نماید.
بر اساس ماده ششم، بند اول حکم مذکور، هریک از کارکنان دولت اعم از ملکی و نظامی، متعلمین دوره ثانوی و محصلین مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی مکلف‌اند تا یک اصله نهال را در فصل نهال‌شانی در ساحه‌ای که توسط کمیته هماهنگی مشخص می‌گردد، غرس نماید.
بر اساس بندهای دوم و سوم همین ماده، کمیته هماهنگی ملکف است تا مالکین شرکت‌ها، تاسیسات صنعتی و تجارتی را جهت تمویل برنامه نهال‌شانی و غرس نهال ترغیب نماید و همچنان ملکف است، جامعه مدنی را در برنامه ملی نهال‌شانی سهیم ساخته و برای معرفی روش‌های جدید نهال‌شانی و جنگل کاری و حفاظت از آن‌ها، تشویق نماید.

بر مبنای ماده هفتم، بند اول حکم رییس جمهور در زمینه نهال‌شانی، وزارت‌ها و ادارات دولتی در مرکز و ولایات موظف به حفظ، مراقبت و آبیاری نهال‌ها در ملکیت‌های مربوطه می‌باشند و همچنان مطابق بند سوم همین ماده، شاروالی‌های مربوطه موظف به حفظ، مراقبت و آبیاری نهال‌ها در محلات عامه شهری می‌باشد.
بر اساس ماده هشتم این حکم، کمیته هماهنگی موظف است از تطبیق این حکم نظارت نموده و گزارش آن را الی ختم ربع دوم سال مالی از طریق ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان، ارائه نماید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا