آخرین اخباراسلایدشوافغانستانحقوق بشرزنان

اعمال طا-لبان زیر زیره بین ریچارد بنت

خبرگزاری دید: ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در تازه ترین گزارش خود موضوع تخطی های طا-لبان را در بخش حقوق زنان و دختران و محرومیت آنها از اشتراک در امور روز را مورد بررسی قرار دارد.

در گزارش آقای بنت آمده است که دختران افغان در بخش تعلیم، خدمات صحی و بسیاری دیگر از ساحات به اساس جنسیت سرکوب شده اند و به خطر استثمار ازدواج‌های جبری، اسارت و قاچاق رو به رو هستند.

در گزارش آقای بنت آمده است که دختران و زنان افغان در برابر تشدد و خشونت نه از سوی خانواده ها و نه هم توسط مقامات، حمایت می شوند.

درگزارش گفته میشود آن دخترانی که به قشر منزوی شده وضعیف جامعه مربوط هستند مانند کسانی که به اقلیت های مذهبی منسوب میباشند با اقدامات شدیدتر از این مقابل میشوند.

تحقیقات گزارشگر خاص ملل متحد نشان میدهد که چگونه طا-لبان به شکل منظم و سیستماتیک یک بنیاد متکی بر تبعیض، انزوا، بی احترامی به کرامت بشری و ظلم را ایجاد کرده اند.

بر مبنای این گزارش، این سیستم دسترسی را به پنج حق اساسی یعنی تعلیم، کار، آزادی رفت و آمد، خدمات صحی و عدالت رد میکند و چنان یک چارچوب غیر قابل قبول را به میان آورده که بطور خاص برای زنان و دختران مضر میباشد.

این در حالی است که شورای حقوق بشر ملل متحد در قطعنامه ۵۴/۱ خود خواهان ترتیب چنین یک گزارش مفصل در باره این تبعیض و محرومیت منظم و سیستماتیک شده بود.

برای تهیه و تکمیل این گزارش ، گزارشگر خاص ملل متحد با مردان و زنان افغان، فعالان حقوق بشر ، حقوقدانان ، ژورنالیستان، استادان پوهنتون، کارمندان بخش طبی، متشبثین و کارشناسان جهانی بخش حقوق بشر مشوره کرده است. این مشوره ها هم حضوری و هم از طریق مجازی یا آنلاین دریک میز گرد تکمیل شده است.

در این مشوره ها در مجموع ۱۲۸ نفر (۹۵ افغان و ۳۳ کارشناس جهاني) سهم گرفته که ۱۰۷ نفر آنها زنان و ۲۷ تن دیگر مردان بودند.

اشتراک کننده گان از قشر های مختلف جامعه از جمله اقلیت های قومی و مذهبی، افراد دارای معلولیت و دیگران نماینده گی می کردند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا