آخرین اخباراجتماعافغانستان

وزارت امور مهاجرین:

بیش از ۵۳هزار خانواده بیجاشده کمک زمستان دریافت کرده است

وزارت امور مهاجرین وعوت کنندگان می‌گوید چند ماه پیش از فرارسیدن فصل زمستان، در هماهنگی با نهادهای ذیربط ملی و بین‌المللی، شمار خانواده‌های بیجاشده داخلی که نیاز جدی به مساعدت دارند، ۹۵۳۵۰ فامیل تخمین شده است.

وزارت امور مهاجرین وعوت کنندگان می‌گوید چند ماه پیش از فرارسیدن فصل زمستان، در هماهنگی با نهادهای ذیربط ملی و بین‌المللی، شمار خانواده‌های بیجاشده داخلی که نیاز جدی به مساعدت دارند، ۹۵۳۵۰ فامیل تخمین شده است.
به گزارش خبرگزاری دید، سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان که روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات ورسانه‌های حکومت، در مورد فراهم سازی کمک ها به بیجاشدگان داخلی صحبت می‌کرد، گفت در هماهنگی با نهادهای ذیربط ملی و بین‌المللی، مساعدت هایی برای این خانواده ها در نظر گرفته شده است.
او گفت که وزارت مالیه کشور، مبلغ ۲۴۳ میلیون افغانی را به هدف مساعدت خانواده های بیجاشده داخلی در فصل سرما، تخصیص داده است.
وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان گفت که با در نظرداشت منابع موجود، در مجموع ۷۳۷۴۳ خانواده بیجا شده مساعدت زمستانی در یافت می‌کنند.
از این جمله ۶۱۸۲۹ فامیل بیجاشده توسط موسسات همکار ملی و بین‌المللی مساعدت می‌گردند و ۱۱۹۱۴ خانواده بیجا شده که بسیار آسیب پذیر دانسته شده‌اند، از سوی وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان مساعدت می‌گردند.
آقای بلخی در همین حال گفت که ۲۱۶۰۷ خانواده بیجاشده بنا برعدم بودجه از مساعدت‌های بشری باز خواهند ماند، اما تأکید کرد که تلاش برای دریافت کمک‌ها از منابع ملی و بین‌المللی برای این فامیل ها جریان دارد.
وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان گفت تا هنوز ۴۷۵۶۶ فامیل مساعدت‌های بشری موسسات همکار ملی و بین‌المللی را درسطح کشور دریافت نموده اند و پروسه سروی وتوزیع مساعدت به فامیل های باقی مانده جریان دارد.
او همچنان گفت که از میان ۱۱۹۱۴ خانواده بسیار آسیب پذیر، ۶۳۱۷ خانواده آن مساعدت‌های نقدی وزارت مهاجرین وعودت کنندگان را به دست آورده‌اند و پروسه سروی فامیل‌های باقی مانده جریان دارد.
به گفته وزیر مور مهاجرین وعودت کنندگان، تاکنون به گونه مجموعی ۵۳۸۳۷ فامیل بیجاشده داخلی مساعدت زمستانی در یافت نموده‌اند و تا یک هفته دیگر روند توزیع این مساعدت‌ها تکمیل خواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا