آخرین اخباراجتماعافغانستاناقتصاد و توسعهسیاست

شورای عالی اقتصادی سه طرح زیربنایی را تصویب کرد

شورای عالی اقتصادی پس از بحث‌های ‌مفصل، طرح‌ برق‌رسانی به ولسوالی‌های سرحدی، طرح کاهش قیمت انترنت و طرح احداث فابریکات سمنت را تصویب کرد.
به نقل از ارگ، بر علاوه بحث و تصویب طرح‌های متذکره، روی گزارش وزارت مالیه پیرامون صندوق بین‌المللی پول، طرح عمومی سمنت، پروژۀ سمنت ولایت هرات، معدن مس شیدا و فابریکه سمنت سمنگان بحث شد.
در بخش نخست، طرح برق‌رسانی به ولسوالی‌های سرحدی که از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات ارایه گردید و پس از بحث‌های همه‌جانبه تایید شد.
رییس ‌جمهورغنی دراین خصوص گفت: هدف اول پالیسی ما این است تا انرژی از منابع داخلی تولید گردد و بیان‌داشت که اتاق تجارت و صنایع طرح واضحی را در این زمینه ترتیب و ارایه کند که چطور سرمایه‌گذاری ممکن می‌باشد.
در طرح برق‌رسانی ولسوالی‌های مرزی آمده ‌است که ۵۵ ولسوالی سرحدی و ۳۸۰ هزار خانواده از انرژی برق مستفید خواهند شد که برای تطبیق این پروژه ۱۸ ماه نیاز می‌باشد.
در بخش دوم نشست، طرح کاهش قیمت انترنت و دارک فایبر نوری پس از بحث‌های مفصل مورد تصویب قرار گرفت. رییس‌جمهورغنی تأکید کرد که در بخش فایبر نوری نیاز به جلسات بیشتر می‌باشد و گفت که باید شرکت افغان‌تلیکام از روند کاری خود به شورای عالی اقتصادی گزارش دهد.
در بخش سوم، طرح عمومی سمنت که از سوی مسئولین وزارت معادن و پترولیم به جلسه ارایه گردیده بود مورد بررسی قرار گرفت. رییس‌ جمهورغنی گفت که ظرفیت حقوقی، تخنیکی و تدارکاتی دراین بخش در گذشته وجود نداشته و اکنون ظرفیت مناسب ایجاد شده‌است.
همچنان طرح احداث فابریکات سمنت در ولایت سمنگان که توسط مسئولین وزارت معادن و پترولیم ارایه گردیده‌ بود، مورد بحث قرار گرفت و تصویب شد.
در طرح احداث کارخانه سمنت تصریح گردیده ‌است که در فاز اول و دوم این فابریکه به‌گونۀ مستقیم و غیر مستقیم برای ۳۰۰۰ تن زمینۀ کار و اشتغال فراهم خواهد شد و کار اکمال آن در مدت یک‌سال به انجام خواهد رسید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا